Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Stanovy

STANOVY
občianskeho združenia Živena, spolok slovenských žien

Preambula

Živena, spolok slovenských žien, je založená na myšlienke rovnosti a viery v to, že výchovou a vzdelávaním sa každý človek stáva lepším vo svojej rodine i v spoločnosti.

Článok I

Názov, sídlo a základné poslanie Živeny
1. Názov združenia je Živena, spolok slovenských žien /ďalej len „spolok Živena“/, ako právny nástupca spolku Živena, založeného 4. augusta 1869 v Martine. Jeho historické sídlo je v budove Živeny, Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin. Súčasná platná adresa je Pisztoriho palác, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava.
2. Spolok Živena je dobrovoľná organizácia, založená na demokratických princípoch, združujúca slovenské ženy na zásadách humanizmu, bez rozdielu politickej príslušnosti, vierovyznania a veku. Je rovnocennou partnerkou ostatným spoločenským a záujmovým organizáciám. Je nadpolitická a nadkonfesionálna.
3. Základným poslaním spolku Živena je prispievať k národnému, duchovnému a hmotnému zveľadeniu Slovenska. Jeho činnosť je zameraná na zlepšenie postavenia žien a rodín v spoločnosti.

Článok II

Ciele činnosti spolku Živena
1. Hlavnými cieľmi spolku Živena sú najmä:
a/ vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti sociálnej, zdravotnej, právnej, ekonomickej a v ďalších oblastiach osobnostného a spoločenského rozvoja;
b/ výchova mladej generácie k celoživotnému vzdelávaniu, demokratickému občianstvu, medzikultúrnej tolerancii a pestovaniu národnej identity.
2. Spolok Živena napĺňa vyššie uvedené ciele najmä týmito činnosťami:
a/ výchovno – vzdelávacia činnosť;
b/ poradensko – právna činnosť;
c/ kultúrno – záujmová činnosť;
d/ propagačno – informačná činnosť;
e/ sociologicko – psychologická činnosť;
f/ sociálno – charitatívna činnosť;
g/ podnikateľská činnosť;
h/ tvorba ľudovoumeleckých výrobkov;
i/ vydavateľská činnosť;
j/ spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami.

Článok III

Členstvo
1. Členky a členovia môžu byť riadni a čestní, môžu nimi byť fyzické aj právnické osoby. Ak nie je ďalej uvedené inak, ustanovenia o členstve sa neviažu na čestné členstvo.
2. Členkou/členom spolku sa môže stať každá občianka/občan Slovenskej republiky, ktorá/ý podá prihlášku za členku/člena príslušnému Miestnemu odboru a súhlasí s programom činnosti spolku Živena v zmysle Stanov.
3. Členkami/členmi sa môžu stať aj Slovenky/Slováci žijúce/žijúci v zahraničí. Miestny odbor môžu založiť aj zahraničné Slovenky/Slováci žijúci mimo územia Slovenskej republiky.
4. O prijatí za riadnu aj čestnú členku/člena rozhoduje Ústredie na základe návrhu Miestneho odboru.
5. Dokladom riadneho aj čestného členstva v spolku Živena je Členská karta /osvedčenie o členstve/ vydaná Ústredím. Deň vzniku členstva je ku dňu vydania Členskej karty.
6. Zápisné a členské je dobrovoľné. Odporúčanú výšku zápisného a členského môže s celoslovenskou platnosťou určiť Predsedníctvo a s miestnou platnosťou príslušný Miestny odbor.
7. Členka/člen spolku Živena je povinná/povinný:
a/ Prezentovať a rozširovať humanitné idey spolku Živena;
b/ dodržiavať Stanovy spolku Živena a aktívne sa zúčastňovať na organizovaní činnosti Miestneho odboru a Ústredia;
c/ zodpovedne vykonávať zverené funkcie a z ich plnenia skladať účty príslušným nadriadeným orgánom /najmä Miestnemu odboru, Ústrediu a Valnému zhromaždeniu/.
8. Členka/člen má právo:
a/ Vyjadrovať sa k spoločenskému dianiu a spoločenským udalostiam a svoje názory presadzovať cez Miestny odbor spolku Živena;
b/ hlasovať, voliť a byť volená/volený do Miestnych odborov, Ústredia a Predsedníctva;
c/ mať všetky výhody, vyplývajúce z členstva;
d/ byť delegovaná/ý do inej tuzemskej alebo zahraničnej organizácie;
e/ požiadať spolok Živena o pomoc pri riešení osobných problémov
9. Členstvo v spolku Živena zanikne:
a/ Vzdaním sa členstva, ktoré členka/člen písomne oznámi Miestnemu odboru a Miestny odbor vzdanie sa zašle Ústrediu za účelom registrácie; pričom doručenie vzdania sa Miestnemu odboru sa považuje za deň zániku členstva.
b/ Vylúčením členky/člena príslušným Miestnym odborom pre hrubé porušenie Stanov spolku. Miestny odbor vylúčenie bezodkladne oznámi dotknutej členke/členovi. Proti rozhodnutiu Miestneho odboru má dotknutá členka/člen právo odvolať sa, a to do 14 dní Ústrediu. O odvolaní rozhodne Ústredie. Členstvo v prípade rozhodnutia o vylúčení zanikne po uplynutí lehoty na odvolanie a v prípade podania odvolania dňom doručenia rozhodnutia o odvolaní.
c/ Úmrtím členky/člena;
d/ zánikom členky/člena ako právnickej osoby;
e/ zánikom spolku Živena.
10. V prípade zániku Miestneho odboru Ústredie určí Miestny odbor, v ktorom bude členka/člen aktívna/y.
Článok IV
Orgány a organizačné jednotky spolku Živena
1. Spolok Živena má tieto hlavné orgány:
a/ Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spolku Živena;
b/ predsedníčka ako štatutárny orgán spolku Živena;
c/ Predsedníctvo ako výkonný orgán spolku Živena;
d/ Revízna komisia ako kontrolný orgán spolku Živena;
e/ Ústredie ako semivýkonný a semikontrolný orgán spolku Živena.
2. Ústredie tvorí predsedníčka, členky Predsedníctva, členky Revíznej komisie a členky, ktoré sú ad hoc kooptované na vymedzené obdobie do Ústredia na základe rozhodnutia Ústredia.
2. Spolok Živena má organizačné jednotky označené ako Miestny odbor, ktorých súčasťou názvu je „Miestny odbor Živena“. Miestne odbory môžu konať vo svojom mene.

Článok V

Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spolku Živena. Ústredie ho zvoláva raz za štyri roky. Program Valného zhromaždenia určuje Ústredie.
2. Ústredie zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica Miestnych odborov alebo Revízna komisia. Program mimoriadneho Valného zhromaždenia určuje Ústredie a schvaľuje Predsedníctvo, pričom musí obsahovať vždy tiež tie body, pre ktoré bolo zvolané, ak je to zjavné.
3. Kľúč na voľbu delegátok/delegátov na Valné zhromaždenie určuje Rukoväť spolku Živena /organizačný poriadok schvaľovaný Predsedníctvom/.
4. Valné zhromaždenie
a/ prerokúva a schvaľuje správu Ústredia a Revíznej komisie;
b/ volí predsedníčku, tajomníčku, ostatné členky Predsedníctva, členky Revíznej komisie na návrh Predsedníctva;
c/ rozhoduje o návrhoch a sťažnostiach podaných Ústrediu;
d/ rozhoduje o zrušení spolku Živena. Podrobný postup pri zrušení a zániku spolku Živena určuje Rukoväť.
5. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátok/delegátov.
5. V období medzi Valnými zhromaždeniami riadi činnosť spolku Živena Ústredie ako jeden orgán alebo prostredníctvom orgánov, z ktorých sa skladá, s ohľadom na obsah činnosti a kompetencie týchto orgánov.

Článok VI

Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonný orgán spolku Živena.
Predsedníctvo je zložené z predsedníčky, tajomníčky a ďalších členiek Predsedníctva /ich počet upravuje Rukoväť/. Funkčné obdobie všetkých členiek/členov Predsedníctva, vrátane predsedníčky, sú štyri roky.
Predsedníctvo je volené Valným zhromaždením podľa návrhov z Miestnych odborov.
2. Pôsobnosť Predsedníctva je nasledovná:
a/ Schvaľuje Stanovy a ich zmeny;
b/ schvaľuje Rukoväť spolku Živena, ktorý je organizačným aj volebným poriadkom spolku Živena na všetkých úrovniach; ako aj jeho zmeny;
c/ navrhuje Valnému zhromaždeniu kandidátky/kandidátov na členky/členov Predsedníctva (predsedníčku, tajomníčku/tajomníka, ostatné členky/členov Predsedníctva);
d/ navrhuje Valnému zhromaždeniu kandidátky/kandidátov na členky/členov Revíznej komisie (predsedníčka komisie a ostatné členky/členovia);
e/ schvaľuje vznik nových Miestnych odborov;
f/ ruší Miestne odbory podľa pravidiel upravených v Rukoväti;
g/ navrhuje a schvaľuje celoslovenské projekty spolku Živena;
h/ vybavuje návrhy a sťažnosti adresované Ústrediu, a to podľa postupu, uvedenom v Rukoväti.

Článok VII

Predsedníčka
1. Predsedníčka je štatutárny orgán spolku Živena.
2. Predsedníčka je volená Valným zhromaždením na základe návrhov z Miestnych odborov.
3. Funkčné obdobie predsedníčky sú štyri roky.
4. Pôsobnosť predsedníčky je nasledovná:
a/ zodpovedá za činnosť Ústredia;
b/ zodpovedá za hospodárenie Ústredia;
c/ zvoláva Predsedníctvo najmenej štyrikrát ročne;
d/ informuje Miestne odbory o činnosti Ústredia najmenej jedenkrát mesačne.

Článok VIII

Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolný orgán spolku Živena. Revízna komisia kontroluje:
a/ hospodárenie s finančnými prostriedkami a hmotným majetkom;
b/ dodržiavanie vnútorných predpisov spolku Živena na všetkých organizačných úrovniach, ktoré sa týkajú hospodárenia;
c/ dodržiavanie Stanov spolku Živena na všetkých organizačných úrovniach.
2. Revízna komisia je zložená z predsedníčky a ďalších členiek. Funkčné obdobie všetkých členiek/členov Revíznej komisie sú štyri roky.
2. Členky/členovia Revíznej komisie na prvom zasadnutí komisie zvolia spomedzi seba predsedníčku/predsedu Revíznej komisie.
2. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, spravidla dvakrát do roka.
2. Revízna komisia prostredníctvom svojej predsedníčky/predsedu, alebo ňou/ním poverenej členky/člena, podáva správu o hospodárení Predsedníctvu, ktorý sa bez prihliadnutia k ich návrhu nemôže uznášať o účtovnej závierke.

Článok IX

Miestne odbory
1. Spolok Živena je založený na územnom princípe.
2. Miestne odbory sa zakladajú zväčša v mieste bydliska členiek/členov, pričom každý novozaložený odbor musí mať minimálne 10 členiek/členov.
3. Návrh založiť Miestny odbor predkladá prípravný výbor Ústrediu spolku Živena. Prípravný výbor je zložený najmenej z 10 členiek/členov spolku Živena. Ústredie predloží návrh so svojím kladným alebo záporným stanoviskom Predsedníctvu.
4. O schválení vzniku nového Miestneho odboru rozhoduje Predsedníctvo na najbližšom zasadnutí Predsedníctva po predložení stanoviska Ústredia.
5. Orgánmi Miestneho odboru sú: Členská schôdza, predsedníčka, Výbor a Revízna komisia. Miestny odbor môže pri organizovaní svojej činnosti vytvárať Kluby.
6. Najvyšším orgánom Miestneho odboru je Členská schôdza, ktorú predsedníčka Miestneho odboru zvoláva minimálne raz ročne, alebo ak o to požiada najmenej polovica členiek Miestneho odboru; ďalej ak o to požiada Revízna komisia Miestneho odboru.
7. Členská schôdza Miestneho odboru volí:
a/ predsedníčku, ktorej funkčné obdobie je štyri roky;
b/ Výbor Miestneho odboru, ktorý musí mať vrátane predsedníčky minimálne tri členky/členov;
c/ trojčlennú Revíznu komisiu Miestneho odboru;
d/ delegátky/delegátov na Valné zhromaždenie s volebným hlasom, pričom kľúč počtu delegátok/delegátov je v Rukoväti spolku Živena.
8. Voľby na Členskej schôdzi sú tajné. Verejné voľby môžu byť iba v prípade, že s touto formou volieb súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členiek/členov na Členskej schôdzi.
8. Členská schôdza Miestneho odboru má nasledovnú pôsobnosť:
a/ rozhoduje o vzniku a zániku Klubov Miestneho odboru;
b/ rozhoduje o návrhoch Výboru k plánu činnosti Miestneho odboru a jeho Klubov;
c/ schvaľuje účtovnú závierku Miestneho odboru na návrh Výboru;
d/ rozhoduje o odporúčaní k plateniu/neplateniu zápisného a členských príspevkov, prípadne o výške týchto príspevkov;
e/ rozhoduje o návrhoch, sťažnostiach a sporoch medzi členmi Miestneho odboru a Výborom Miestneho odboru;
f/ rozhoduje o návrhu na zrušenie Miestneho odboru a o náležitostiach, spojených so zánikom odboru. Návrh na zrušenie Miestneho odboru predkladá Členská schôdza Miestneho odboru Ústrediu spolku Živena. O zrušení Miestneho odboru rozhoduje na návrh Ústredia Predsedníctvo spolku Živena. Podrobný postup pri rušení Miestneho odboru upravuje Rukoväť spolku.
10. Výbor Miestneho odboru riadi prácu Miestneho odboru v období medzi Členskými schôdzami.
10. Za Výbor Miestneho odboru navonok koná predsedníčka, v jej neprítomnosti ňou poverená zástupkyňa/zástupca.
10. Pôsobnosť Výboru Miestneho odboru je nasledovná:
a/ navrhuje aktivity Miestneho odboru;
b/ sleduje činnosť Klubov Miestneho odboru (ak existujú);
c/ prizýva na rokovania vedúce/vedúcich Klubov (ak existujú);
d/ vedúce/vedúci Klubov majú pri hlasovaní Výboru hlas poradný.
13. Revízna komisia Miestneho odboru je kontrolným orgánom Miestneho odboru. Revízna komisia kontroluje hospodárenie Miestneho odboru s finančnými prostriedkami a hmotným majetkom, dodržiavanie Stanov spolku a Rukoväte spolku.
13. Členky/členovia Revíznej komisie na prvom zasadnutí komisie zvolia spomedzi seba predsedníčku/predsedu Revíznej komisie. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, spravidla dvakrát do roka.
13. Revízna komisia prostredníctvom svojej predsedníčky/predsedu, alebo ňou/ním poverenej členky/člena, podáva správu o hospodárení Členskej schôdzi a Výboru. Bez prihliadnutia k správe Revíznej komisie sa Výbor ani Členská schôdza nemôže uzniesť na účtovnej závierke.
13. Kluby sú záujmové skupiny Miestneho odboru. Činnosť Klubu riadi vedúca/vedúci. Vedúca/vedúci Klubu je prizývaná/prizývaný na zasadnutia Výboru, kde informuje o činnosti Klubu. Pri hlasovaní má hlas poradný.

Článok X

Príjmy spolku Živena
Príjmami spolku Živena sú najmä:
1. členské príspevky;
2. dobrovoľné dary;
3. výnosy z podujatí spolku;
4. príjmy z činnosti jednotlivých Klubov;
5. príjmy z edičnej činnosti;
6. príjmy z hospodárskej a podnikateľskej činnosti;
7. štátne a iné dotácie a príspevky.

Článok XI

Platnosť a účinnosť Stanov
1. Stanovy nadobudli platnosť ich schválením na Valnom zhromaždení dňa 31. marca 1990.
2. Zmena stanov nadobúda platnosť ich schválením Valným zhromaždením 3. júla 2014 a účinnosť dňom potvrdenia zmeny stanov Ministerstvom vnútra SR.