Tvorené srdcom
Tvorené srdcom
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
Miestny odbor Živena Bratislava získal Výročnú cenu Samuela Zocha
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

História

HISTÓRIA ŽIVENY

Najstarší ženský spolok na Slovensku vznikol 4. augusta 1869 predovšetkým vďaka mužom: redaktorovi Ambrovi Pietrovi, Viliamovi Paulinymu-Tóthovi, Martinovi Čulenovi a Mikulášovi Ferienčíkovi, ktorí prostredníctvom novín vyzvali ženy a zorganizovali zriaďujúce zhromaždenie v Turčianskom svätom Martine. Vytýčený cieľ – vzdelávať slovenské ženy vo financiách, varení, výchove detí a samozrejme, kultúre, oslovil v krátkom čase stovky žien.

Na lepšie šírenie myšlienok začala Živena vydávať Almanach Živeny, Letopisy Živeny (v redakcii S. H. Vajanského), prvý ženský časopis Dennica (v redakcii Terézie Vansovej) a vlastný literárny a spolkový časopis Živena (iniciovaný E. M. Šoltésovou). Členky Živeny sa učili poznávať históriu a čerpať z nej, učili sa, ako viesť domácnosť, oboznamovali sa so základmi ručných prác i ako získať peniaze na zlepšenie finančnej situácie rodiny. V roku 1887 zorganizovali v Martine mimoriadne úspešnú výstavu slovenských výšiviek, zbierali a uchovávali slovenské kroje a piesne. V roku 1919 založili prvú vlastnú školu Živeny a rodinnú školu, v roku 1922 prvé jasle na území Slovenska. Živenu viedli múdre, vzdelané ženy, väčšinou spisovateľky s veľkým srdcom pre národnú hrdosť. V roku 1948 založili aj národopisnú skupinu a na návrh členky Živeny, speváčky a etnografky Ľuby Pavlovičovej – Bakovej ju nazvali Lúčnica. Živena bola, žiaľ, v roku 1955 násilne rozpustená. Jej meno „Živena“ použil novovytvorený socialistický zväz žien na označenie svojho vydavateľstva (v súčasnosti už neexistuje).

Začiatkom roka 1990 bola Živena opäť zaregistrovaná vďaka spisovateľke Hane Zelinovej, etnografke Ľube Pavlovičovej – Bakovej, libretistke Jele Krčméry – Vrteľovej, ekonómke Zore Breierovej a ďalším významným ženám, ktoré odkaz Živeny ani po desaťročia neopustili a nadchli preň aj mladšie ženy.

Živena, spolok slovenských žien žije, vzdeláva svoje členky a rozvíja svoju rôznorodú činnosť (literárnu, osvetovú, podnikateľskú, …), verná odkazu predchodkýň ale s pohľadom upretým do budúcnosti. Veď múdre ženy sa učia po celý život. Či majú 20, 50 alebo 90. Ako členky Živeny.

Živena, spolok slovenských žien, dostala viacero ocenení za prácu pre ženy. Najaktuálnejším je ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca 2012.

Po odchode Hany Zelinovej z postu predsedníčky Ústredia Živeny (1990 – 1993) sa stala predsedníčkou Ústredia Ing. Zora Breierová (1993 – 2013), ktorá sa vzdala funkcie zo zdravotných dôvodov.  V novembri 2013 bola na Valnom zhromaždení Živeny zvolená nová predsedníčka Ústredia Živeny. Stala sa ňou Magda Vášáryová.

Živena, spolok slovenských žien, má v súčasnosti na Slovensku cca 1000 členiek v 12 miestnych odboroch (v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bratislave, Brezne, Čadci, Jelšave, Lučenci, Martine, Pezinku, Smižanoch, Sučanoch a v Žiline).

MÍĽNIKY ŽIVENY

02.06.1869 redaktor Ambro Pietor vyzval na stránkach Pešťbudínskych vedomostí slovenskú verejnosť na založenie spolku, ktorého cieľom by bolo vzdelávanie slovenských žien.
V júni 1869 vyšlo v Pešťbudínskych vedomostiach pozvanie na ustanovujúce zhromaždenie spolku Živena podpísané Viliamom Paulinym-Tóthom, Ambrom Pietrom, Martinom Čulenom a Mikulášom Ferienčíkom.
12.06.1869 – Návrh stanov „Živeny“, spolku slovenských žien, uverejnený v Pešťbudínskych vedomostiach.
04.08.1869 – zriaďujúce zhromaždenie spolku Živena, konané v rámci matičných slávností v Turčianskom Svätom Martine. Viedol ho vtedajší podpredseda Matice slovenskej V. Pauliny-Tóth a prvou predsedníčku spolku sa stala Anna Pivková.
Za členky sa hneď na mieste prihlásilo 73 žien.
18.05.1870 – potvrdenie spolku s názvom „Živena“, dobročinný spolok slovenských žien a sídlom v Turčianskom Sv. Martine. Po úprave stanov v roku 1883 bol názov pozmenený na „Živena,“ vzdelávateľný a dobročinný spolok slovenských žien. Členovia spolku používali v oficiálnej korešpondencii aj skrátený názov „Živena“, spolok slovenských žien (uvedený v záhlaví úradných tlačív spolku)
1872 – vydanie prvého časopisu Almanach ŽIVENY na šírenie osvety a vzdelania medzi slovenskými ženami
1872 – vznik Martinského spevokolu
1875 – 1900 Po zatvorení Matice slovenskej (1875 a troch slovenských gymnázií /1874- 1875/). Zostala Živena jediným fungujúcim slovenským spolkom. Členovia spolku prišli postupne s viacerými návrhmi na pomoc pri vzdelávaní slovenských žien:
Vzdelávací dievčenský ústav v slovenskom jazyku – u uhorskej vlády bol nepriechodný.
Zriadenie školy, kde by sa slovenské dievčatá učili predmety ako varenie, ručné práce a vedenie domácnosti v rodnej reči. Návrh na zriadenie uvedenej školy bol trikrát (1874, 1899 a 1900) odmietnutý.
Spolok sa preto začal venovať napr. aktivitám ochotníckych divadiel, práci martinského spevokolu, publicisticko-vydavateľskej činnosti, propagácii a prezentácii domácej práce žien – najmä výšiviek.
1887 – prelomová, mimoriadne úspešná výstava slovenských výšiviek v Martine
1891 – Peter Víťazoslav Rovnianek /narodil sa 27. júna 1867 v Dolnom Hičove/ založil v Amerike Spolok slovenských žien – Živenu. /Okrem Živeny založil v Amerike aj národný Slovenský spolok, bol spoluzakladateľom Matice Slovenskej v Amerike a aktívne sa zúčastnil aj pri zakladaní Slovenskej telocvičnej jednoty Sokol a Slovenskej ligy/.
od roku 1895 – zbieranie slovenských krojov (spolupráca s Muzeálnou slovenskou spoločnosťou)
Od roku 1896 – Letopisy Živeny (v redakcii S. H. Vajanského).
Od roku 1898 – prvý ženský časopis Dennica (v redakcii Terézie Vansovej)
od roku 1910 – vlastný literárny a spolkový časopis Živena (iniciovaný E. M. Šoltésovou)
V novembri 1918 uverejnili v časopise Živena výzvu Ľudmily Podjavorinskej, aby sa ženy začali angažovať v politickej práci. V československom parlamente do roku 1920 pracovalo osem poslankýň, po voľbách pribudlo ešte päť.
1919 – založenie vlastnej školy Živeny pre ženské povolania v Turčianskom sv. Martine a rodinnej školy v Kremnici (od roku 1921 prešli pod štátnu správu).
po roku 1920 – poradcom Živeny sa stal školný radca František Mareš (riaditeľ brnenskej dievčenskej školy Vesna)
1921 Živena mala 30 odborov a desať dievčenských škôl
28. 10.1922 Živena založila prvé jasle na Slovensku pre pracujúce ženy v Martine (dlho boli jediné)
1923 – pod vedením F. Plamínkovej vznikla nepolitická organizácia Ženská národná rada, ktorá združovala cca 50 ženských organizácií. Živenu zastupovala pani Margita Paulíny-Pálková.
09.08.1923 – zásluhou E. M. Šoltésovej a na popud A. Masarykovej otvorili v Turčianskom sv. Martine Ústav M. R. Štefánika, v ktorom začala „Dvojročná škola pre vzdelanie pracovníc vo verejnom zdravotníctve, pečlivosti o mládež a ľudovýchovu“ (od 1926 aj s internátom pre žiačky).
28.10.1932 – Živena na svoje náklady upravila hrob Anny Štúrovej, rodenej Michalcovej (matky Ľudovíta Štúra) v Trenčíne

Obdobie druhej svetovej vojny:

– Musela zredukovať svoj program, vláda poverila sociálnou prácou ženy v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.
– Medzi poslancami slovenského snemu nebola ani jedna žena, oficiálna propaganda i kroky vlády zatláčali ženy späť k sporákom, objavili sa snahy diferencovať vzdelávanie dievčat a chlapcov. Vláda dokonca žiadala, aby sa Živena premenovala na spolok evanjelických žien.
– Aktívna bola práca členiek Živeny počas Slovenského národného povstania – organizovali zbierky šatstva a potravín, pracovali v lazaretoch a nemocniciach, mnohé bojovali v horách.

1948 – vznikol umelecký súbor Lúčnica z Národopisnej skupiny Živeny (pod vedením Ľuby Bakovej – spev a Oľgy Chodákovej – tanec) a „odzemkárov“ (tých viedol Juraj Kubánka, umeleckým vedúcim bol Tibor Andrašovan)

Novodobá história Živeny po r. 1989

27. 12.1989 – Hana Zelinová uverejnila výzvu „Vstávaj Živena, už je čas“ v denníku SMENA.
31.03.1990 – ustanovujúce valné zhromaždenie Živeny, spolku slovenských žien v Martine, prijatie nových stanov, zvolenie Hany Zelinovej za predsedníčku spolku Živena.
15.04.1990 Registrácia Živeny, spolku slovenských žien, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

1993 – predsedníčkou spolku sa po odchode Hany Zelinovej (na vlastnú žiadosť – kandidovala do NR SR za Demokratickú stranu) stala Zora Breierová
15.11.2013 – na Valnom zhromaždení Živeny v Bratislave sa Zora Breierová vzdala postu predsedníčky spolku zo zdravotných dôvodov. Členky zvolili novú predsedníčku Živeny – Magdu Vášáryovú. Zora Breierová sa stala čestnou predsedníčkou Živeny.
25.07.2014 – Ministerstvo vnútra SR potvrdilo inovované Stanovy Živeny
05.11.2014 – slávnostný program k 145. výročiu Živeny v MDPOH v Bratislave
20.03.2015 – Programová konferencia Živeny, Banská Bystrica

PREDSEDNÍČKY ŽIVENY

Anna Pivková
1869-1894

Elena Maróthy Šoltésová
1894-1927

Anna Halašová
1927-1945

Zora Jesenská
1945

Mária Pietrová
1945-1950

Hana Zelinová
1990-1993

Zora Breierová
1993-2013

Magdaléna Vášáryová
2013-2022

Alena Heribanová
2022-