Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Rukoväť Živeny

R U K O V Ä Ť
Živeny, spolku slovenských žien
(organizačného poriadku)

Článok I
Sídlo a adresa

Sídlom Živeny, spolku slovenských žien je historická budova v Martine s adresou: Živena, spolok slovenských žien, Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin. Aktuálna platná korešpondenčná adresa sa mení podľa sídla aktuálnej predsedníčky. V súčasnosti je to: Živena, spolok slovenských žien, Štefánikova 25, 811 05 Bratislava.

Článok II
Ciele činnosti spolku Živena

1. Používanie názvu spolku, loga a pečiatky – príloha Rukoväte č. 1.
2. Návrhy na ciele činnosti spolku a Ústredia predkladá predsedníčka spolku Miestnym odborom na Programovej konferencii, ktorú Ústredie zvoláva raz za 4 roky, v medziobdobí Valných zhromaždení.
3. Svoje ciele činnosti predložia jednotlivé Miestne odbory na Programovej konferencii.
4. Schválené závery z rokovania Programovej konferencie sa stávajú programom Živeny, spolku slovenských žien, ktorý je pre všetky organizačné zložky záväzný.
5. Na plnenie cieľov spolku môžu Ústredie aj Miestne odbory vytvárať záujmové komerčné aj nekomerčné zoskupenia.

Článok III
Členstvo

1. Pôvodné členstvo v spolku
Prijatím zmeny Stanov, ktoré potvrdilo MV SR 25.7. 2014 sa staré členstvo neruší, členky zostávajú naďalej členkami, v platnosti zostávajú aj „staré“ prihlášky do spolku.
2. Čestné členstvo
Čestnou členkou/členom sa môže stať fyzická aj právnická osoba (aj nečlenka/nečlen spolku, ktorá/ktorý významnou mierou prispela/prispel k fungovaniu spolku).
a) Fyzická osoba/štatutár právnickej osoby, navrhovaná/navrhovaný za čestnú členku/člena musí prejaviť písomný súhlas s menovaním.
b) Udelenie čestného členstva navrhuje príslušný výbor Miestneho odboru, schvaľuje väčšinou prítomných členská schôdza Miestneho odboru a potvrdzuje Predsedníctvo spolku. Čestná členka/člen je potom čestnou členkou/členom príslušného Miestneho odboru.
c) Navrhnúť čestnú členku/člena môže aj predsedníčka spolku. Svoj návrh predloží na rokovanie Predsedníctva, ktoré ho schváli/neschváli väčšinou hlasov prítomných členiek/členov. Takáto čestná členka/člen je potom čestnou členkou/členom celého spolku.
d) Čestná členka/člen nie je povinná/povinný platiť členské príspevky,
e) Čestná členka/člen má všetky výhody a povinnosti vyplývajúce z členstva (s výnimkou platenia členských príspevkov, čo však nevylučuje možnosť prispieť dobrovoľnou sumou na chod Miestneho odboru alebo celého spolku).
3. Prihláška (vzor Prihlášky je prílohou Rukoväte č. 2)
Formuláre Prihlášky pre nové členky/členov si môže záujemkyňa/záujemca vytlačiť z internetovej stránky Ústredia alebo vyzdvihnúť u predsedníčky MO.
a) Vyplnenú a podpísanú Prihlášku doručí záujemkyňa/záujemca o členstvo výboru Miestneho odboru, ktorý si vybrala/vybral.
b) O prijatí členky/člena prvostupňovo rozhoduje členská schôdza MO väčšinou hlasov prítomných členiek. Prihlášky s výsledkom hlasovania o prijatí podpíše predsedníčka Miestneho odboru a zašle Ústrediu.
c) Pokiaľ sa nevyskytne zjavný problém, ktorý by bránil prijatiu uchádzačky/uchádzača za členku/člena spolku (vystupovanie v rozpore so Stanovami spolku, trestná činnosť a pod.), prihlášku potvrdí predsedníčka spolku. Pokiaľ vznikne pochybnosť o prijatí uchádzačky/uchádzača za členku/člena, rieši rozpor Predsedníctvo za účasti predsedníčky príslušného MO na svojom najbližšom zasadnutí. Prihlášku, podpísanú predsedníčkou spolku, potvrdenú pečiatkou Ústredia, zašle Ústredie späť Miestnemu odboru.
d) Dátum potvrdenia Prihlášky predsedníčkou spolku je dňom vstupu členky/člena do spolku. e) Potvrdené Prihlášky archivuje Miestny odbor.
f) Ukončenie členstva a dôvod ukončenia členstva oznámi Miestny odbor do 10 dní Ústrediu.
4. Evidenčný list členky/člena (príloha Rukoväte č. 3)
Evidenčný list slúži na ústrednú evidenciu členiek spolku. Evidencia slúži pre štatistické a archívne účely spolku.
a) Evidenčný list vytvorí pre všetky členky Ústredie na základe potvrdenej Prihlášky, ktorú MO pošle do Ústredia na potvrdenie.
b) Evidenčné listy členiek, ktoré vstúpili do spolku pred prijatím nových Stanov, vytvorí Ústredie na základe kópií pôvodných prihlášok, ktoré zašle MO na spracovanie Ústrediu.
c) Všetky Prihlášky (“staré“ aj „nové“) vráti Ústredie Miestnym odborom.
d) Evidenčný list (bez fotografie) zostáva v Ústredí.

5. Členská karta

a) Členská karta nahradí po 30. septembri 2015 pôvodné Členské preukazy (papierové).
b) Členskú kartu (plastovú kartu), bude vydávať výhradne Ústredie, na základe Evidenčného listu a fotografie tváre členky/člena, zaslanej Miestnym odborom Ústrediu v elektronickej podobe.
c) Členská karta bude majetkom spolku a členkám bude prepožičaná na dobu členstva v spolku Živena.
d) Na členskej karte bude uvedené číslo karty, meno a priezvisko členky/člena, jej/jeho fotografia, názov príslušného Miestneho odboru Živeny, dátum vstupu členky/člena do spolku.
e) Členskú kartu dostane členka/člen až po „skúšobnej dobe“, ktorá je zvyčajne 1 rok od vzniku členstva v spolku.
f) Stratu Členskej karty ohlási členka/člen predsedníčke Miestneho odboru a tá informuje Ústredie. Náklady na vyhotovenie novej Členskej karty znáša členka/člen, ktorá/ktorý Členskú kartu stratila/stratil. Informáciu o strate karty s číslom karty a iniciálkami osoby, ktorej karta sa stratila, zverejní Ústredie na internetovej stránke spolku.
g) Vystupujúca/i členka/člen vráti Členskú kartu výboru MO. MO vráti členskú kartu Ústrediu, spolu s písomnou odhláškou členky/člena. Na základe toho Ústredie v Evidenčnom liste zaznamená ukončene členstva s uvedením dôvodu ukončenia členstva a vyškrtne členku/člena z databázy členiek/členov.
h) Pokiaľ členka pri ukončení členstva neodovzdá Členskú kartu výboru MO, neplatnosť karty so všetkými údajmi na nej (číslom karty, menom a priezviskom, názvom MO) sa zverejní na internetovej stránke spolku aj na internetovej stránke MO (ak stránku, alebo priestor na sociálnej sieti má) s uvedením dôvodu ukončenia členstva.
i) Ak členka/člen minimálne 2 roky nevyvíja aktivitu v spolku, prípadne neplatí členské príspevky (ak si MO príspevky odhlasoval), osloví ju predsedníčka MO (alebo ňou poverená členka), aby zistila dôvod neaktívnosti. Dôvody potom tlmočí výboru MO a ten rozhodne o zotrvaní alebo vylúčení členky v spolku.

Článok IV
Orgány a organizačné jednotky

Činnosť a kompetencie orgánov spolku a jeho organizačných jednotiek sú špecifikované v Stanovách spolku.
1. Výkon funkcií a odmeny
Výkon funkcií v spolku je bezodplatný. Ústredie však môže za výkon odborných prác v prospech spolku priznať odmenu, alebo vytvoriť pracovné miesto, prípadne si služby objednať od podnikateľského subjektu. Odmeny, mzdy aj platby podnikateľským subjektom sú hradené z prostriedkov Ústredia.
2. Refundácia oprávnených nákladov
Výbor MO môže členke refundovať náklady, spojené s výkonom funkcie alebo výkonom činnosti, ktorou bola poverená (telefón, internet, kancelárske potreby, cestovné, nocľažné …).
3. Financie Ústredia
a) Ústredie sa môže uchádzať o granty, dotácie a dary od domácich aj zahraničných donorov. Pokiaľ Ústredie získa financie na projekty, na ktorých sa budú zúčastňovať aj Miestne odbory, rozdelí financie pre MO podľa rozsahu ich zapojenia. Výšku podielov na financiách grantov schvaľuje Predsedníctvo.
b) Ústredie požiada Vládu SR o príspevok zo štátneho rozpočtu, aby zachránilo archív, knižnicu a iné dokumenty Živeny.
c) Ústredie v starostlivosti o budovu v Martine na Hviezdoslavovej 21, bude sústreďovať financie na rekonštrukciu domu a jeho efektívne využitie.
d) Ústredie vedie svoje účtovníctvo a každoročne podá daňové priznanie za Ústredie. Pri všetkých finančných vkladoch aj výberoch (za členské príspevky, dary…) vystaví výdavkové/ príjmové potvrdenia.
e) Ústredie vedie zvlášť príjmy a výdavky, ktoré sa zdaňujú a zvlášť tie, ktoré sa nezdaňujú.
f) Účtovné výsledky je Ústredie povinné predložiť raz ročne na rokovanie Predsedníctva. Pri akýchkoľvek pochybnostiach môže ktorýkoľvek MO požiadať o nahliadnutie do účtovníctva Ústredia.

Článok V
Valné zhromaždenie

1. Zvolávanie Valného zhromaždenia
a) Riadne Valné zhromaždenie je zvolávané raz za štyri roky podľa určeného kľúča (viď tento článok, odstavec 2).
b) Pri riadnom aj mimoriadnom Valnom zhromaždení platí rovnaký kľúč na voľbu delegátok/delegátov.
c) V prípade, že je potrebné medzi Valnými zhromaždeniami urýchlene prerokovať a odhlasovať dokument, zastupujúcu predsedníčku, náhradníčku do Predsedníctva, náhradníčku do Revíznej komisie a pod., zvolá sa mimoriadne Valné zhromaždenie s korešpondenčným hlasovaním per rollam.
2. Kľúč na voľbu delegátok/delegátov
a) Miestny odbor, ktorý má menej ako 25 členov, vyšle jednu delegátku;
b) početnejšie odbory za každých začatých 25 členov jednu delegátku.
c) Delegátky/delegáti musia byť zvolené/zvolení na členskej schôdzi Miestneho odboru. Zápisnicu s výsledkami volieb delegátok pošle predsedníčka Miestneho odboru Ústrediu v stanovenom termíne.
d) Pri zvolaní mimoriadneho Valného zhromaždenia platí zoznam delegátok z posledného riadneho Valného zhromaždenia.
e) Pokiaľ sa niektorá/niektorý z delegátok/delegátov, nominovaná/nominovaný na riadne Valné zhromaždenie nemôže zúčastniť na mimoriadnom Valnom zhromaždení, Miestny odbor na svojom najbližšom stretnutí zvolí väčšinou hlasov prítomných členiek jej/jeho náhradníčku/ náhradníka.

Článok VI
Programová konferencia

a) Programovú konferenciu zvoláva Ústredie raz za 4 roky v období medzi Valnými zhromaždeniami.
b) Kľúč na voľbu delegátok/delegátov na Programovú konferenciu je taký istý ako na Valné zhromaždenie.
c) Úlohou Programovej konferencie je na základe širokej diskusie stanoviť aktuálne ciele Ústredia a Miestnych odborov.

Článok VII
Predsedníctvo

1. Členky Predsedníctva
a) Do počtu 25 Miestnych odborov budú všetky predsedníčky Miestnych odborov súčasne aj členkami Predsedníctva. Miestny odbor môže namiesto svojej predsedníčky navrhnúť za členku/člena Predsedníctva aj inú/iného členku/člena.
b) Pri vyššom počte Miestnych odborov ako 25 (vzhľadom na organizačné ťažkosti), bude Predsedníctvo volené v tajných voľbách na Valnom zhromaždení. Kandidátky na členky/členov Predsedníctva navrhujú Miestne odbory. Počet členiek/členov Predsedníctva nesmie prekročiť počet 25.
c) Predsedníctvo, na základe návrhov predsedníčky spolku a členiek/členov Predsedníctva, schvaľuje podpredsedníčku/podpredsedu, tajomníčku/tajomníka a hospodárku/hospodára spolku. Ich úlohy sú nasledovné:
Podpredsedníčka/podpredseda – pri výkone funkcie pomáha predsedníčke a v čase nepredvídaných okolností ju zastupuje.
Tajomníčka/tajomník – jej/jeho úlohou je viesť zápisnice, starať sa o realizáciu spolkových uznesení, uschovávať dôležité písomnosti prevzaté od predsedníčky a Predsedníctva, podávať správy o uzneseniach.
Hospodárka/hospodár – zodpovedá za spolkové financie, uschovávať ich, predkladať účty Predsedníctvu, na konci každého kalendárneho roka vypracuje výkaz účtov, predloží ho Predsedníctvu. Na požiadanie predsedníčky Ústredia, Predsedníctva alebo Revíznej komisie sprístupní účtovníctvo. Povinnosťou hospodárky/hospodára je viesť účtovníctvo.
2. Ak Ústredie podáva žiadosti o grant na Slovensku alebo v zahraničí, do ktorého plánuje zapojiť jeden alebo viaceré Miestne odbory, vopred požiada Predsedníctvo o jeho schválenie.

Článok VIII
Predsedníčka

1. Predsedníčka vystupuje navonok ako zástupkyňa Živeny, spolku slovenských žien, v zmysle Stanov, Rukoväte Živeny a v zmysle dohodnutých cieľov, odsúhlasených na Programovej konferencii.
2. Pokiaľ predsedníčka spolku z akýchkoľvek dôvodov viac ako šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu, alebo sa predsedníčka spolku vzdá svojej funkcie:
a) Predsedníctvo zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie s hlasovaním per rollam, aby na obdobie do termínu riadneho Valného zhromaždenia zvolilo zastupujúcu predsedníčku spolku. Zastupujúca predsedníčka preberá potom na obdobie do riadneho Valného zhromaždenia všetky kompetencie riadnej predsedníčky spolku.
b) Riadnu predsedníčku spolku zvolí najbližšie riadne Valné zhromaždenie.

Článok IX
Revízna komisia

1. Odchod predsedníčky alebo členky/člena Revíznej komisie
a) V prípade odchodu členky/člena Revíznej komisie z funkcie skôr, ako uplynie jej/jeho mandát, daný jej/jemu Valným zhromaždením, náhradníčku/náhradníka vyberie na základe návrhov z Miestnych odborov a zvyšných členiek/členov Revíznej komisie Predsedníctvo.
b) Pri odchode alebo úmrtí predsedníčky/predsedu Revíznej komisie, si doplnená Revízna komisia zo svojho stredu zvolí novú predsedníčku/predsedu.
c) Ak odíde väčšina členiek/členov Revíznej komisie z funkcií skôr, ako uplynie ich mandát, daný im Valným zhromaždením, nové zloženie Revíznej komisie vyberie na základe návrhov z Miestnych odborov Predsedníctvo na svojom najbližšom zasadnutí a dá o členoch Revíznej komisie hlasovať Valným zhromaždením formou per rollam.
2. Účasť Revíznej komisie na zasadnutiach Predsedníctva
Predsedníčka alebo členky/členovia Revíznej komisie sú prizývané/prizývaní na zasadnutie Predsedníctva podľa potreby.

Článok X
Miestne odbory

1. Postup pri vzniku nového Miestneho odboru je v Prílohe Rukoväte č. 4
2. Zakladajúca listina nového Miestneho odboru je v Prílohe Rukoväte č. 5
3. Pomenovanie Miestneho odboru je vždy Miestny odbor Živena … (pokračuje názov mesta, obce, alebo iný názov, charakterizujúci Miestny odbor).
4. Ciele a program si Miestne odbory tvoria samé podľa vlastného uváženia, avšak v súlade so Stanovami spolku a programovými cieľmi, schválenými Programovou konferenciou.
5. Výbor Miestneho odboru je minimálne trojčlenný. Má obsadené tieto pozície: predsedníčku, podpredsedníčku alebo tajomníčku a hospodárku. Úlohy, prislúchajúce k týmto pozíciám, sú obdobné ako pri Predsedníctve spolku.
Pokiaľ členka výboru alebo Revíznej komisie Miestneho odboru šesť mesiacov nevykonáva svoju funkciu, môže príslušný výbor Miestny odbor na základe svojho rozhodnutia na najbližšej Členskej schôdzi vyhlásiť voľbu novej členky výboru alebo Revíznej komisie a zvoliť ju väčšinou hlasov prítomných členiek. Na najbližšom zasadnutí výboru Miestneho odboru si členky MO rozdelia funkcie v Miestnom odbore. Členky výboru alebo Revíznej komisie, zvolené na Členskej schôdzi Miestneho odboru plnia tieto funkcie do najbližšej Výročnej členskej schôdze, na ktorej budú zvolené riadne funkcionárky/funkcionári Miestneho odboru.
6. Predsedníčka Miestneho odboru
a) Za Výbor Miestneho odboru navonok koná predsedníčka, ktorá je štatutárnou zástupkyňou Miestneho odboru. Je volená väčšinou prítomných členiek/členov na Výročnej členskej schôdzi Miestneho odboru.
b) Na základe voľby predsedníčky v Miestnom odbore vydá novej predsedníčke Miestneho odboru poverovací dekrét predsedníčka spolku.
c) Pokiaľ predsedníčka Miestneho odboru tri mesiace nevykonáva svoju funkciu, môže príslušný výbor Miestny odbor zvolať mimoriadnu Členskú schôdzu a na nej zvoliť väčšinou hlasov prítomných členiek jej zástupkyňu s právomocami štatutárky, ktorá bude túto funkciu zastávať do najbližšej Výročnej členskej schôdze, ktorá zvolí novú riadnu predsedníčku Miestneho odboru.
d) Po ustanovení novej predsedníčky, alebo po schválení prijatia nového Miestneho odboru do Živeny, spolku slovenských žien, Ústredie vydá predsedníčke Miestneho odboru Vymenúvací dekrét (príloha Rukoväte č. 6)
7.Výkon funkcií a odmeny
Výkon funkcií v spolku je bezodplatný. Výbor Miestneho odboru však môže za výkon odborných prác v prospech spolku priznať odmenu, alebo vytvoriť pracovné miesto, prípadne si služby objednať od podnikateľského subjektu. Odmeny, mzdy aj platby podnikateľským subjektom sú hradené z prostriedkov MO.
8. Refundácia oprávnených nákladov
Výbor MO môže členke refundovať náklady, spojené s výkonom funkcie alebo výkonom činnosti, ktorou bola poverená (telefón, internet, kancelárske potreby, cestovné, nocľažné …).
9. Financie Miestneho odboru
a) Miestne odbory sa môžu vo svojom mene uchádzať o granty, dotácie a dary od donorov v regióne, v ktorom pôsobia. Pokiaľ sa budú chcieť uchádzať o príspevky od štátnych orgánov a z celoštátnych, prípadne zahraničných grantových schém, musia informovať Predsedníctvo (predíde sa tak kolízii viacerých žiadostí spolku jednému donorovi).
b) Miestne odbory musia viesť minimálne jednoduché účtovníctvo. Pri všetkých finančných vkladoch aj výberoch (za členské príspevky, dary…) je nevyhnutné vystavovať výdavkové/ príjmové potvrdenia.
c) Miestny odbor vedie zvlášť príjmy a výdavky, ktoré sa zdaňujú a zvlášť tie, ktoré sa nezdaňujú.
– Všetky Miestne odbory, ktorým z ich činnosti vyplýva daňová povinnosť, predložia daňové priznania príslušnému orgánu štátnej správy a jeho fotokópiu zašlú Ústrediu do 10 kalendárnych dní od podania daňového priznania.
– Vždy, najneskôr do 15. marca nasledujúceho roka (aby MO malo čas spracovať daňové priznania, ak mu takáto povinnosť z jeho činnosti vyplynie) zvolá predsedníčka MO Výročnú členskú schôdzu. Na nej prerokujú Správu o činnosti za predchádzajúci rok, Správu o hospodárení za predchádzajúci rok (s predložením výkazov) a Správu Revíznej komisie. Kópiu týchto písomností, ako aj kópiu daňového priznania MO (ak mu takáto povinnosť z jeho činnosti vyplynie) zašlú spolu so zápisnicou z Výročnej členskej schôdze najneskôr do 10. apríla Ústrediu.
d) Daňové poradenstvo si podľa platných predpisov zabezpečuje príslušné MO.
e) S financiami, hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý Miestny odbor nadobudol vlastnou činnosťou (v súlade so Stanovami spolku), nakladá MO na základe rozhodnutia MO.
10. Potvrdenie náležitosti k spolku
Miestne odbory môžu požiadať Ústredie o vydanie potvrdenia, ktorým predsedníčka spolku potvrdí, že Miestny odbor je súčasťou Živeny, spolku slovenských žien. Takéto potvrdenia zvyčajne vyžadujú banky prípadne iné inštitúcie (napr. pri udeľovaní grantov). Keďže potvrdenie nesmie byť na požadované účely staršie, ako 3 mesiace, Ústredie ho vydá na požiadanie. Požiadať oň je potrebné minimálne 2 týždne vopred.
11. Identifikačné číslo organizačnej zložky
Miestne odbory môžu požiadať o osobitnú identifikáciu (IČO) pre organizačné zložky bez právnej subjektivity. Toto číslo je zložené zo základného IČO Živeny, spolku slovenských žien, ku ktorému je pripojený niekoľkomiestny kód, ktorý špecifikuje konkrétny Miestny odbor. Tieto čísla používajú Miestne odbory napr. pri zakladaní účtu v banke a pod. Formulár žiadosti (príloha Rukoväte č. 7) predsedníčka Miestneho odboru vyplní, podpíše a pošle do Ústredia. Žiadosť MO potom vybaví Ústredie na Štatistickom úrade SR.
12. Rozsah právnej subjektivity Miestneho odboru
Miestny odbor môže v rámci svojej právnej subjektivity a v rámci Stanov spolku vykonávať všetky právne úkony, ktoré sa týkajú len Miestneho odboru (rokovať v mene Miestneho odboru, založiť a spravovať účet v banke, spravovať financie Miestneho odboru, organizovať podujatia, podnikať, požiadať o dotáciu alebo grant, prijímať dary, udeľovať titul Čestný člen a pod.)

Článok XI
Návrhy a sťažnosti

Návrhy a sťažnosti Miestnych odborov rieši v období medzi zasadnutiami Predsedníctva a Valnými zhromaždeniami:
1/ Ústredie, v spolupráci s príslušným Miestnym odborom, na základe dobrej vôle;
2/ pokiaľ nedôjde k dohode, budú sa návrhy a sťažnosti riešiť na zasadnutí Predsedníctva.

Článok XII
Platnosť a Účinnosť Rukoväte

1. Rukoväť nadobudla platnosť jej schválením Predsedníctvom 5. decembra 2014.
2. Účinnosť jednotlivých bodov sa bude realizovať od 1. januára 2015, s výnimkou Členskej karty (do konca roka 2015; viď článok III, bod 5 a) Rukoväte).