Energia Ženy
Energia Ženy
Ženy do tanca i na počúvanie
Ženy do tanca i na počúvanie
Reprezentačný ples Živena 2025
Reprezentačný ples Živena 2025
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
Medaila E.M. Šoltésovej pre Máriu Vítekovú
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
2024 Rok Hudby – Rok Ľuby Pavlovičovej Bakovej
26. ročník Šoltésovej Martin
26. ročník Šoltésovej Martin
previous arrow
next arrow
 

Živena, spolok slovenských žien od roku 1869

Prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám rómskych detí

Zdieľať tento článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien k prispôsobeniu vzdelávacieho systému špecifickým potrebám rómskych detí

Živena – Spolok slovenských žien apeluje na všetky vzdelávacie inštitúcie a príslušné úrady, aby prispôsobili vzdelávací aj sociálny systém špecifickým potrebám rómskej menšiny a aby cielene pripravovali budúcich pedagógov a sociálnych pracovníkov na prácu s touto komunitou tak, ako im to prikazuje antidiskriminačný zákon.

Rómske deti vyrastajúce v generačnej chudobe s posunutými hranicami chápania legálnosti a základných spoločenských pravidiel nemajú v súčasných podmienkach šancu zaradiť sa do bežného fungovania v školskom systéme a neskôr na trhu práce. Patologické javy ako úžera, reakčné správanie, absencia plánovania, či častá kriminálna činnosť  sú na Slovensku v rómskych osadách aj v 21. storočí úplne bežným javom. Zaostalosť prostredia dáva týmto deťom len mizivú šancu na spokojné detstvo a úspešný život. V školskej úspešnosti im často bráni nielen nevhodné domáce prostredie, neprijatie rovesníckou skupinou majoritného obyvateľstva, ale aj nepochopenie, nepripravenosť a neznalosť problematiky zo strany učiteľov a vychovávateľov.

Živena ako najstarší spolok žien na Slovensku považuje možnosti a úroveň vzdelávania za svoj prioritný záujem, preto sa so znepokojením díva na pretrvávajúce predsudky a nezáujem riešiť integráciu tejto menšiny do spoločnosti, hoci inklúzia je považovaná za základný princíp rozbehnutej školskej reformy. Vzdelávanie je celoživotný proces, preto by mal byť umožnený nielen deťom, ale aj rómskym ženám – matkám, ktoré sú v danej komunite rešpektované a mienkotvorné. Aj podľa dlhoročnej aktivistky a odborníčky na komunikáciu s týmto etnikom Lýdie Šuchovej je úspech v práci s touto menšinou možný najmä prostredníctvom osvety a spolupráce s rómskymi ženami. Tie potom budú zodpovednejšie pristupovať k rodinnej výchove, k školskej dochádzke a domácej príprave svojich detí, čo im umožní v budúcnosti žiť plnohodnotný život v prospech svojej rodiny, komunity i celej spoločnosti.