Šoltésovej Martin 2014

Tradičné podujatie Šoltésovej Martin dostalo pre svoj 15. ročník novú podobu. Dokonca sa „natiahlo“ na dva dni.

Už v piatok 26. septembra 2014 sme sa vybrali do Vrútok, aby sme si uctili pamiatku Hany Zelinovej, znovuobnoviteľky Živeny a prvej ponovembrovej predsedníčky Ústredia, ktorej 100. výročie narodenia a 10. výročie úmrtia sme si v tomto roku pripomenuli. Už na Mestskom úrade sa nám dostalo mimoriadne vrelého prijatia od pani Mgr. Renáty Žiakovej, ktorá má na starosti Pamätnú izbu Hany Zelinovej i Knižnicu Hany Zelinovej. Dokonca nás prišiel pozdraviť aj pán primátor Vrútok Ing. Miroslav Mazúr. V „izbe pani Hany“ na MsÚ sme si pospomínali na rôzne situácie, ktoré sme my, Živeniarky, s pani Hanou zažili i na to, akí hostia chodia do pamätnej izby a aké detaily v nej si dokážu všimnúť malí školáci. Pani Žiaková nás sprevádzala aj na vrútocký cintorín, kde sme sa poklonili pamiatke Hany Zelinovej, spočívajúcej v spoločnom hrobe s rodičmi, položili čerstvé kvietky, pripomínajúce Živenu.

Druhý deň Šoltésovej Martina sme začali na Národnom cintoríne v Martine. Pri hrobe E.M. Šoltésovej sme sa zišli zástupkyne z Bratislavy, Pezinka, Žiliny, Smižian a Martina, prišli aj naše prednášateľky popoludňajšej konferncie z Košíc. Zaspievali sme hymnus Kto za pravdu horí, položili kytičku a zapálili kahanec. S kytičkou, kahancom a poklonou sme obišli aj hroby ďalších našich predsedníčok Ústredia – jubilujúcej Anny Halašovej /150. výročie narodenia a 60. výročie úmrtia/ a Márie Pietrovej, poslednej predsedníčky prednovembrovej éry /bola predsedníčkou Ústredia do r. 1948, kedy bola Živena nútene včlenená do Zväzu žien/. Úctu sme vzdali aj ďalším predstaviteľkám Živeny – Zore Jesenskej, Maši Haľamovej, Hane Meličkovej, Janke Guzovej. Naša poklona nechýbala ani pri hrobe iniciátora vzniku Živeny – Ambra Pietra.

Poludnie sme strávili na Mestskom úrade v Martine s pánom primátorom Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom a prednostkou úradu JUDr. Katarínou Katinovou. Diskutovali sme o význame Živeny pre históriu a súčasnosť Martina, možnostiach spolupráce pri starostlivosti o hroby významných Živeniarok, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili aj o pokrok v Martine, o spolupráci pri rôznych podujatiach organizovaných Živenou v Martine. Opäť to bolo veľmi užitočné a najmä veľmi príjemné stretnutie.

Popoludní sme sa presunuli do budovy Živeny v Martine, ktorá bola dejiskom prvej odbornej konferencie, tentoraz s témou: „Tvorba E.M. Šoltésovej a jej porovnanie so súčasnou ženskou literatúrou“. Základné referáty predniesli dve dámy z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. a Mgr. Daniela Burdová – Lešová, PhD. Do diskusie sa zapojili také osobnosti, ako Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.; Doc. Dr. Miloš Kovačka, PhD. a ďalší významní vedci, pedagógovia, odborníčky zo Slovenskej národnej knižnice aj múzea.

Slávnostný večer v Slovenskom komornom divadle otvorila predsedníčka Ústredia Živeny Magda Vášáryová prednesom výzvy Hany Zelinovej „Vstávaj Živena, už je čas“, ktorý uverejnil denník Smena v decembri 1989. Nasledovali zdravice primátora Vrútok Ing. Miroslava Mazúra a viceprimátora Martina Ing. Alexandra Lilgeho, odovzdanie Ceny E.M. Šoltésovej za celoživotný prínos pre ženskú literatúru – Hane Zelinovej – In memoriam a Cena primátora Mesta Martin pre ženu, ktorá sa najviac zaslúžila o postavenie žien v roku 2013 v Martine. Javisko stmavlo a potom prišli na rad filmové dokumenty – jeden aktuálny – z našej aktuálnej návštevy Vrútok a Národného cintorína a druhý o Hane Zelinovej. Po dokumentoch vyšli na pódium umelkyne Komorného divadla Martin s úryvkami inscenácie „A budeme si šepkať“ vytvorenej na základe autobiografických textov, ktoré predniesli Ľubomíra Krkošková v úlohe Ľudmily Podjavorinskej a Nadežda Vladařová v úlohe Hany Gregorovej. Slová vystriedala romantická tanečná kompozícia Rybár a jeho duša v podaní Shadow of Music pri ZUŠ Turčianske Teplice. Záverečná recepcia nebola len spoločenskou debatou, ale aj miestom nápadov pre ďalšie ročníky Šoltésovej Martina.

Ústredie Živeny, spolku slovenských žien, by sa chcelo z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí nám toto podujatie pomohli zorganizovať: Komornému divadlu Martin a jeho riaditeľovi Františkovi Výrostkovi, ktorí nám prepožičali divadlo, herečkám a tanečníkom za ich krásne vystúpenia, primátorovi Mesta Martin a primátorovi Vrútok za vrelé prijatia, prof. Katuščákovi s manželkou, ktorí nám prispeli nielen odbornými radami, ale dokonca aj kusmi zariadenia ich domácnosti, ich synovi Martinovi Katuščákovi PhD. za technickú i organizačnú pomoc, za neuveriteľne rýchle a pritom vysoko profesionálne natočenie a spracovanie videa z Vrútok a Martina, prednášateľkám, diskutérom a všetkým, ktorí prispeli k realizácii tohto nášho podujatia. Ďakujeme a o rok dovidenia.