Živena spolok slovenských žien

Životné jubileum Daniely Daníkovej – dlhoročnej predsedníčky MO Živeny v Žiline

Dovŕšenie 80. roku života patrí k významným udalostiam v živote človeka. Je to doba bilancovania prežitých rokov i plánovania budúcnosti.

K tomuto životnému jubileu v mene všetkých členov Miestneho odboru Živeny v Žiline želám Daniele Daníkovej, aby budúce roky “Svojho“ života prežila zaujímavo ako tie, ktoré má práve za sebou, aby aj naďalej mala v sebe veľa pozitívnej energie, aktivity, radosti a spokojnosti. Zároveň jej ďakujem za 18-ročnú prácu predsedníčky, ktorú vykonávala do 10.3.2017 a ku ktorej potrebovala veľa usilovnosti na zvládnutie celého kolektívu pri plnení náročných úloh odboru v jednotlivých rokoch.

Narodila sa 25. augusta 1937 v Žiline. Po ukončení ÚSO s maturitou pracovala 43 rokov v oblasti ekonomiky v Kysuckom Novom Meste. V roku 1987 sa vrátila do Žiliny. Odchodom do dôchodku, v roku 1997, cítila viac a viac túžbu po aktívnej činnosti a tak hľadala uplatnenie v prostredí, ktoré by jej aj v poproduktívnom veku umožňovalo uspokojenie. Začala navštevovať kurz výroby dekoratívnych predmetov zo slaného cesta v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Táto forma kreatívnej činnosti ju zaujala a preto sa jej začala venovať.

Súčasne našla aj kolektív žien, organizovaných v „Živene“, ktorý svojim programom plne naplňoval jej predstavy aktívnej činnosti v duchu uchovávania ľudového tradičného prejavu a zručností.

Ešte aj dnes si spomínam, keď na jar roku 1998 prišla do Živeny s veľkou taškou, v ktorej ukrývala svoj poklad – obraz „Kvetinárky“, reliéf zo slaného cesta. Kolektívu žien sa chcela predstaviť nielen ako nová členka, ale aj ukážkou svojej práce. V Živene absolvovala dva kurzy – výroby bábik zo šúpolia a oplietania drôtom. Napriek tomu, že ju obidve techniky zaujali, vrátila sa ku slanému cestu. Vytvára najmä dekoratívne predmety s vianočnou a veľkonočnou tematikou. Venuje sa aj iným motívom ako sú kvety, ovocie, zvieratká a figurálne motívy. K jej obľúbeným námetom patrí adventné vence, svietniky a betlehemy. Svoje výrobky vystavuje na veľkonočných a vianočných výstavách, ktoré usporadúva MO Živena a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Betlehemy a adventné vence vystavovala aj v rôznych inštitúciách na Slovensku, v Česku a Poľsku. Mnohé z nich sa dostali aj do zahraničia – Luxemburska, Spojených arabských emirátov, Mexika, Fínska, Švédska a Srbska.

Od vstupu do Živeny sa aktívne zúčastňovala činnosti spolku a pomáhala pri plnení rôznych úloh. Na návrh členiek bola 29.3.1999 na Výročnej členskej schôdzi zvolená za predsedníčku Miestneho odboru. Pod jej vedením Živena naďalej pokračovala vo svojej činnosti, ktorú v rôznych smeroch rozvíjala a dopĺňala o nové aktivity.

V súčasnosti patrí MO Živena v Žiline k najaktívnejším Miestnym odborom na Slovensku a tak bude ťažké na tomto mieste spomenúť to najdôležitejšie, čo realizoval. Svoj program zameral do vnútra spolku, smerom k vlastným členom, pre ktorých pripravoval a pripravuje prednášky, besedy, poznávacie zájazdy po Slovensku a zahraničí, zabezpečuje návštevy výstav, divadelných predstavení a pod.

Zameranie programu smerom von je určené pre širokú verejnosť.

Živena propaguje svoju činnosť v pútači na Hlinkovom nám., realizáciou výstav, rôznych kurzov a predvádzaním ručných prác.

Najvýznamnejšie miesto v programe miestneho odboru zaujíma tradičný ľudový výtvarný prejav, súčasné kreatívne techniky a textilné ručné práce, ktoré Živena prezentuje formou výstav, predvádzaním na rôznych podujatiach a organizovaním kurzov. Popri vianočných a veľkonočných výstavách, ktoré sprevádzajú Živenu od počiatkov jej činnosti, začala od roku 2005 realizovať tematicky zamerané výstavy prác členiek spolku, ale aj tradičných prác našich predkov. Z celkového počtu 12 výstav treba vyzdvihnúť výstavy „Z truhlíc starých materí“, Maľované ihlou a výstavu, venovanú 15. výročiu oživenia Živeny“. Realizované výstavy mali dobrú úroveň a mohli sa smelo zrovnávať s výstavami mnohých profesionálnych inštitúcií. Členky spolku sa zúčastňujú aj výstav usporiadaných rôznymi organizáciami v meste, na Slovensku i v zahraničí.

Živena organizovala pre svoje členky a neskôr aj pre verejnosť kurzy tradičných techník (maľovania kraslíc, pečenia a zdobenia perníkov, výroby bábik zo šúpolia, vyšívania, paličkovania a pod. V poslednom období realizujeme i kurzy súčasných kreatívnych techník, vychádzajúcich z klasických remesiel (výroba dekoratívnych predmetov z nových materiálov, zo slaného cesta, z filcu a pod.) Pre verejnosť pripravujeme spoločné posedenia, spojené s predvádzaním rôznych kreatívnych techník pod názvom „Tvoríme so Živenou“. Úspešné boli aj kurzy pre deti v školách a pre seniorov.

Členky MO predvádzali svoje výrobky na rôznych remeselníckych podujatiach, jarmokoch i folklórnych slávnostiach v Žiline i v regióne. Zúčastňovali sa napr. Staromestských slávností v Žiline, Jánošíkových dní v Terchovej, jarmokov v Radoli, Púchove a ďalších. Nemožno nespomenúť rôzne akcie v Živene (jubileá členiek, popoludnia s poéziou) i podujatí v meste (Deň seniorov, Žilinský kapustný deň), ktoré oživuje piesňami naša spevácka skupina.

V charitatívnej činnosti sme sa zamerali na pomoc Detskému domovu vo Svederníku, neskôr na zber ošatenia pre krízové centra a Charitu.

MO Živeny spolupracuje aj s inými organizáciami, kultúrnymi zariadeniami, obecnými úradmi, s Mestským úradom v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom pri zabezpečovaní rôznych podujatí v meste i regióne.

V rámci cezhraničnej spolupráce uzavrela Živena v roku 2009 družbu so „Svazem důchodců“ z Frýdku-Místku (ČR). Obidve združenia sa pravidelne stretávajú v miestach a regiónoch ich pôsobnosti.

Vo svojom príspevku som spomenula len najvýznamnejšie podujatia a výsledky našej činnosti. Daniela Daníková bola počas svojho predsedníctva dušou MO Živeny. Plným právom jej patrí uznanie a poďakovanie za všetky úspechy, ktoré sme dosiahli, aj za to, že jej pričinením sa MO dostal do povedomia širokej verejnosti. Po celú dobu stála popri nás, pomáhala všade tam, kde to bolo potrebné. Zodpovednej a náročnej úlohy predsedníčky sa vzorne zhostila. Jej zásluhou je aj posilnenie členskej základne o 10 mladých členiek.

Za svoju organizátorskú prácu v Živene, za šírenie ľudových tradícií dostala ďakovné listy od rôznych inštitúcií – Ústredia Živeny, spolku slovenských žien a od predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

Preto jej ešte raz v mene všetkých členov Miestneho odboru Živeny v Žiline ďakujem za všetko, čo pre spolok vykonala a do ďalších rokov jej prajem veľa radosti a úspechov.

Za MO Živena- SSŽ Žilina